Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Studentski parlament  


Nadležnost i sastav studentskog parlamenta

Član 42.

Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove, odnosno Fakulteta.

Način izbora i broj članova studentskog parlamenta utvrđuje se Pravilnikom o studentskom parlamentu.

Mandat članova studentskog parlamenta traje godinu dana.

Delokrug studentskog parlamenta

Član 43.

Studentski parlament Fakulteta je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu.

Studentski parlament:
  1. bira i razrešava predsednika i potpredsednika Studentskog parlamenta;
  2. bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta;
  3. predlaže predstavnike u organima i telima Univerziteta;
  4. donosi plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta;
  5. razmatra pitanja u vezi sa unapređenjem mobilnosti studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
  6. organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata;
  7. učestvuje u postupku samovrednovanja Fakulteta;
  8. ostvaruje studentsku međufakultetsku i međunarodnu saradnju;
  9. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Fakulteta i Univerziteta.
Studentski parlament ima pravilnik kojim uređuje svoju organizaciju, način rada i druga pitanja od značaja za svoj rad.

Izbor Studentskog parlamenta

Član 42.

Studentski parlament Fakulteta biraju neposredno, tajnim glasanjem, studenti upisani u školskoj godini u kojoj se vrši izbor na studijske programe koji se ostvaruju na Fakultetu.

Izbor članova Studentskog parlamenta Fakulteta održava se u aprilu, najkasnije do 10. u mesecu, odnosno istovremeno sa izborom članova studentskog parlamenta Univerziteta.

Veće Fakulteta donosi opšti akt kojim se uređuje način izbora i broj članova Studentskog parlamenta Fakulteta.

Konstitutivna sednica novog saziva Studentskog parlamenta Fakulteta održava se do 20. aprila.

Članu Studentskog parlament Fakulteta kome je prestao status studenta na studijskom programu koji se ostvaruje na Fakultetu prestaje mandat danom prestankom statusa, a dopunski izbori se sprovode u roku od 15 dana.

Veće donosi odluku kojom se utvrđuje zastupljenost studenata VŠJ FPS Požarevac, u studentskom parlamentu ustanove, komisiji za kvalitet i drugim studentskim telima kao i u organima upravljanja shodno Zakonu o visokom obrazovanju i Statutu ustanove.

 
Studentski parlament - dokumenta
 
Konačni rezultati glasanja 2014. god.
 
 
 
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved