Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Plan studija - Master akademske studije menadžmenta
Plan studija

Struktura i sadržaj Master akademskih studija menadžmenta su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporukama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Naziv studijskog programa: Master akademske studije menadžmenta.

Ciljevi studijskog programa: Osposobljavanje studenata za kritičku ocenu i primenu postojećih znanja u praksi, istraživanje i razvoj novih znanja iz oblasti menadžmenta i biznisa.

Ishod procesa učenja: Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti ekonomije i menadžmenta, na temelju savremenih naučnih i stručnih dostignuća, kao i osposobljenost za kritičku ocenu postojećih i razvoj novih znanja, primenom naučno zasnovanih i u praksi dokazanih metodologija i programa istraživanja.

Akademski naziv: Završetkom master akademskih studija menadžmenta stiče se akademski naziv: master menadžer (skraćenica: master menadž.).

Uslovi za upis na studijski program: Direktnu prohodnost na master akademske studije imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije menadžmenta i biznisa, ekonomskih i organizacionih nauka sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB bodova.
Kandidati koji su završili osnovne akademske studije u drugim naučnim oblastima, sa ostvarenim obimom od najmanje 240 ESPB bodova, mogu se upisati na master akademske studije menadžmenta uz prethodno položena dva diferencijalna ispita:  Ekonomije i Menadžmenta, po programu za osnovne akademske studije.

Lista obaveznih i izbornih predmeta: Jednogodišnje master akademske  studije menadžmenta obuhvataju pet obaveznih predmeta teorijsko-metodološkog i naučno-stručnog sadržaja, jedan izborni predmet stručno-aplikativnog sadržaja i završni - Master rad.

Izborni predmet se bira sa liste od dva ponuđena predmeta.

Masteri rad predstavlja samostalni naučnoistraživački rad studenta, na temu po sopstvenom izboru shodno sklonostima i interesovanju, a uz saglasnost predmetnog nastavnika - mentora. Predmetni nastavnici i Nastavno-naučno veće rukovode se težnjom da pretežni deo tema diplomskih radova bude istraživačko-razvojnog karaktera i uvek, kada je moguće, budu u okviru projekata i studija koje se već realizuju na Fakultetu.

Način izvođenja studija i potrebno vreme: Master akademske studije menadžmenta izvode se putem predavanja, vežbi i seminarskih radova. Prevashodni cilj seminarskih radova je osposobljavanje studenata za korišćenje naučno-stručne literature, kritički osvrt na postojeća znanja i praksu, koncipiranje programa i realizacije istraživanja,  pisanje i saopštavanje rezultata istraživanja i izvođenje zaključaka.

Master akademske studije menadžmenta traju godinu dana (dva semestra). Njihovim uspešnim završavanjem student stiče najmanje 60 ESPB bodova i to: 45 ESPB bodova uspešnim polaganjem šest ispita 15 ESPB bodova izradom i uspešnom odbranom Master rada. Izbornom predmetu i Master radu pripada 23 ESPB bodova (38,33 %), što je u skladu sa Standardom.

R. Br. Naziv predmeta Nedeljni fond časova ESPB Način
polaganja
Semetar I Semetar II
P V P V
1. Razvoj teorije menadžmenta 4 3     9 u
2. Inteligentni sistemi i poslovno odlučivanje 3 3     7 u
3. Marketing istraživanje 3 4     7 u
4. Strateško upravljanje održivim razvojem     4 3 7 u
5. Upravljanje investicionim projektima     3 3 7 p
6. Izborni predmet   3 4 8 u
  Izborni predmeti:        
6.1
6.2
Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama
Upravljačko računovodstvo
       
7. Master rad     15 p+u
  Ukupno 10 10 10 10 60  
    20 20    
           

 


Napomena:
Br. časova: P - predavanja; V - vežbe; SIR - studijski istraživački rad
ESPB - Evropski sistem prenosa bodova
Način polaganja: p - pismeni ispit; u - usmeni ispit
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved