Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Plan studija - Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta
Plan studija

Struktura i sadržaj osnovnih strukovnih studija – biznis i menadžment su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporukama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Naziv studijskog programa: Osnovne strukovne studije - biznis i menadžment.

Ciljevi studijskog programa: Glavni cilj obrazovanja na predloženom strukovnom programu biznisa i menadžmenta je sticanje ukupnih kompetencija menadžmenta u poslovno - proizvodnim sistemima malog i srednjeg nivoa koji se ostvaruje upravljanjem i analizom ekonomskih pokazatelja poslovnih aktivnosti. Vrhunski kvalitet zagarantovan je kvalitetom programa, kvalitetom strateških partnera, kvalitetom predavača i kvalitetom studenata.

Ishod procesa učenja: Savladavanje studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • Analize, sinteze i predviđanje rešenja iz oblasti menadžmenta, organizacije rada, informatike i marketinga
  • Ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja iz oblasti razvoja proizvoda, tržišta, proizvodnje, organizacije, upravljanja ljudskim resursima....
  • Primena znanja iz gore navedenih oblasti u praksi.
  • Razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti u oblasti verbalnog, neverbalnog i pismenog komuniciranja.
  • Poštovanje etičkog kodeksa menadžera.
  • Temeljno poznavanje disciplina menadžmenta, preduzetništva, finansijskog poslovanja i računovodstva, informacionih sistema, stranog jezika i menadžmenta ljudskih i prirodnih resursa
  • Rešavanje konkretnih problema iz gore navedenih oblasti uz pomoć naučnih metoda i postupaka uz logističku podršku informacionih tehnologija.
  • Praćenje i primena novina u oblasti menadžmenta sa posebnim osvrtom na razvoj preduzetništva
  • Strukovni menadžer koji poseduje veštinu i spretnost u upotrebi znanja u područjima gde radi
  • Strukovni menadžer je osposobljen za upotrebu savremenih informacionih tehnologija i praćenje inovacija u odgovarajućim oblastima poslovanja

Stručni naziv: Završetkom osnovnih strukovnih studija – biznis i menadžment stiče se stručni naziv: strukovni menadžer.

Uslovi za upis na studijski program: Pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju ili trogodišnju srednju školu, uz obavezu polaganja testa sklonosti ka ekonomiji, biznisu i menadžmentu. Drugu i treću godinu studija mogu upisati kandidati koji su završili višu školu ili deo studija na srodnim visokoškolskim ustanovama, a na osnovu uverenja o položenim ispitima i diplome o završenoj višoj školi.

Lista obaveznih i izbornih predmeta: Trogodišnje osnovne strukovne studije – biznis i menadžment, obuhvataju 21 uspešno položena predmeta (po sedam na svakoj godini ), od čega je 18 sa liste obaveznih, a tri sa liste od 7 izbornih predmeta. Na svakoj godini studija, studenti su obavezni da polože po jedan izborni predmet. Student je u obavezi da obavi i stručnu praksu.
Stručna praksa obavlja se u odgovarajućim preduzećima i institucijama. Student samostalno ili u grupi realizuje Program prakse, o čemu vodi dnevnik sa odgovarajućom dokumentacijom. Dnevnik mora da bude overen od strane rukovodioca stručne prakse, odnosno preduzeća, pečatom i  potpisom.

Način izvođenja studija i potrebno vreme: Osnovne strukovne studije – biznis i menadžment izvode se putem predavanja, vežbi, kolokvijuma i samostalnih seminarskih radova na odgovarajuće teme. Prevashodni cilj seminarskih radova je osposobljavanje studenata u korišćenju naučno-stručne literature i ovladavanje osnovnim principima kritičkog osvrta na postojeća znanja i praksu i ovladavanje metodologijom pisanja i saopštavanja rezultata i izvođenja zaključaka.
Studije se završavaju uspešnim polaganjem 21 ispita i uspešno obavljenom stručnom praksom.
Osnovne  strukovne studije – biznis i menadžment traju tri godine   i obuhvataju ukupno najmanje 180 ESPB bodova, po 60 ESPB bodova najmanje na svakoj godini studija.
Broj bodova po predmetima određen je u skladu sa potrebnim vremenom koje student utroši na sve oblike  aktivne nastave, predispitne obaveze i individualno učenje da bi uspešno savladao gradivo na dotičnom predmetu.


PRVA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semetar Br. časova ESPB N.polaganja
1.1 Menadžment 1 4+2 10 u
1.2 Ekonomija 1 3+3 8 p
1.3 Matematika 1 4+4 10 p
1.4 Ekonomika poslovanja 2 3+3 9 p+u
1.5 Informacione tehnologije 2 3+2 8 u
1.6 Poslovni engleski jezik 1 2 2+2 7 p+u
1.7 Izborni predmet 2 3+2 8  
           
  Sociologija poslovanja       u
  Preduzetništvo       p
Ukupno:     60  
 
 
DRUGA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
2.1 Upravljanje prirodnim resursima 3 3+2 8 p
2.2 Marketing menadžment 3 3+3 8 u
2.3 Menadžment ljudskih resursa 3 3+2 8 p
2.4 Poslovni engleski jezik 2 3 2+2 7 p+u
2.5 Finansijsko računovodstvo 4 4+3 10 p
2.6 Poslovna statistika 4 4+3 9 p
2.7 Izborni predmet 4 4+2 10  
           
  Poslovno pravo       u
  Upravljanje proizvodnjom       p
Ukupno:     60  
 
 
TREĆA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
3.1 Ekološki menadžment i održivi razvoj 5 3+2 6 p+u
3.2 Analiza poslovanja 5 4+3 10 u
3.3 Upravljanje preduzećem 5 2+2 6 p
3.4 Organizacija biznisa 5 2+2 6 p
3.5 Monetarne i javne finansije 6 4+3 8 u
3.6 Poslovni engleski jezik 3 6 4+3 8 p+u
3.7 Izborni predmet 6 3+3 10  
           
  Strategije tržišnog komuniciranja       u
  Upravljanje projektima       p
  Osnovi industrijskih tehnologija       u
           
3.8 Stručna praksa 6 4 6  
Ukupno:     60  
 
 
Ukupno:     180  

 


Napomena:
Br. časova - predavanja+vežbe
ESPB - Evropski sistem prenosa bodova
Način polaganja: p - pismeni ispit; u - usmeni ispit
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved