Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Plan studija - Osnovne akademske studije menadžmenta
Plan studija

Struktura i sadržaj osnovnih akademskih studija menadžmenta su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporukama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Naziv studijskog programa: Osnovne akademske studije menadžmenta

Ciljevi studijskog programa: Osposobljavanje studenata za kritičku ocenu i kreativnu primenu postojećih znanja u praksi menadžmenta i biznisa.

Ishod procesa učenja: Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama iz oblasti ekonomije i menadžmenta, na temelju savremenih naučnih i stručnih dostignuća, kao i osposobljenost za samostalan stručni rad i  kritičku ocenu postojećih znanja.

Stručni naziv: Završetkom osnovnih akademskih studija menadžmenta stiče se stručni naziv: diplomirani menadžer (skraćenica: dipl. menadž.).

Uslovi za upis na studijski program: Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit u skladu sa Statutom Fakulteta za menadžment.

Lista obaveznih i izbornih predmeta: Četvorogodišnje osnovne akademske studije menadžmenta obuhvataju 28 uspešno položena predmeta (po sedam na svakoj godini), od čega je 24 sa liste obaveznih, a četiri sa liste od 8 izbornih predmeta. Na svakoj godini studija, studenti su obavezni da polože po jedan izborni predmet. Studije se završavaju izradom i uspešnom odbranom Diplomskog rada.

Način izvođenja studija i potrebno vreme: Osnovne akademske studije menadžmenta izvode se putem predavanja, vežbi, kolokvijuma i samostalnih seminarskih radova na odgovarajuće teme. Prevashodni cilj seminarskih radova je osposobljavanje studenata u korišćenju naučno-stručne literature i ovladavanje osnovnim principima kritičkog osvrta na postojeća znanja i praksu i ovladavanje metodologijom pisanja i saopštavanja rezultata i izvođenja zaključaka.

Studije se završavaju izradom i uspešnom odbranom Diplomskog rada, koji predstavlja samostalni istraživački rad studenta u cilju ovladavanja metodologijom istraživanja u dotičnoj oblasti.

Osnovne akademske studije menadžmenta traju četiri godine i obuhvataju ukupno najmanje 240 ESPB bodova, po 60 ESPB bodova najmanje na svakoj godini studija.

Broj bodova po predmetima određen je u skladu sa potrebnim vremenom koje student utroši na sve oblike  aktivne nastave, predispitne obaveze i individualno učenje da bi uspešno savladao gradivo na dotičnom predmetu.

PRVA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semetar Br. časova ESPB N.polaganja
1.1 Menadžment I 4+2 10 u
1.2 Ekonomija I 3+3 10 p
1.3 Matematika I 4+4 10 p
1.4 Ekonomika poslovanja II 4+3 10 p+u
1.5 Informacione tehnologije II 3+2 8 u
1.6 Poslovni engleski I II 2+2 6 p+u
1.7 Izborni predmet II 2+2 6 p
  Izborni predmeti:        
1.7.1
1.7.2
Sociologija poslovanja
Poslovna statistika
       
Ukupno:     60  
 
 
DRUGA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
2.1 Upravljanje prirodnim resursima III 3+2 8 p
2.2 Marketing menadžment III 3+3 8 u
2.3 Poslovni engleski II III 2+2 6 p+u
2.4 Finansijsko računovodstvo IV 4+3 10 p
2.5 Upravljanje proizvodnjom IV 4+3 10 p
2.6 Menadžment ljudskih resursa IV 3+2 8 p
2.7 Izborni predmet IV 4+2 10 u-p
  Izborni predmeti:        
2.7.1
2.7.2
Poslovno pravo
Finansiranje investicija
       
Ukupno:     60  
 
 
TREĆA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
3.1 Analiza poslovanja V 4+3 9 p
3.2 Održivi razvoj V 3+2 8 u
3.3 Organizacija i upravljanje preduzećem V 3+2 8 p
3.4 Strategijski menadžment VI 4+3 9 p
3.5 Upravljanje kvalitetom VI 3+2 8 u
3.6 Monetarne i javne finansije VI 3+2 9 u
3.7 Izborni predmet VI 3+3 9 p
  Izborni predmeti:        
3.7.1
3.7.2
Osnovi industrijskih tehnologija
Ekonomija spoljne trgovine
       
Ukupno:     60  
 
 
ČETVRTA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
4.1 Menadžerski informacioni sistemi VII 3+2 6 u
4.2 Finansijski menadžment VII 4+4 8 u
4.3 Upravljanje istraživanjem i razvojem VII 3+3 6 u
4.4 Upravljanje projektima VIII 3+2 6 p
4.5 Pravo i regulativa EU VIII 2+2 5 u
4.6 Interkulturni menadžment VIII 3+2 6 u
4.7 Izborni predmet VIII 4+3 10 u
  Izborni predmeti:        
4.7.1
4.7.2
Ponašanje potrošača
Bankarski menadžment
       
4.8 Diplomski rad     13 p+u
Ukupno:     60  
 
UKUPNO:     240  

 


Napomena:
Br. časova - predavanja+vežbe
ESPB - Evropski sistem prenosa bodova
Način polaganja: p - pismeni ispit; u - usmeni ispit
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved