Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Plan studija - Osnovne akademske studije ekonomije
Plan studija

Struktura i sadržaj osnovnih akademskih studija menadžmenta su u skla-du sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporu-kama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Naziv studijskog programa: Osnovne akademske studije - ekonomija.

Ciljevi studijskog programa: Cilj studijskog programa je obrazovanje ekonomskih stručnjaka čije će kompetencije biti opšteg karaktera, sa širokim i svestranim uvidom u akademska znanja i praktične poslove u okviru ekonomije i poslovnog upravljanja. Funkcionalno gledano, cilj studijskog programa jeste da studentima ponudi bazična znanja, koncepcije, strategije i veštine savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole ekonomskih i poslovnih fenomena i problema, kako na biheviorističkoj, tako i na jakoj i pouzdanoj kvantitativno – statističkoj osnovi. Ovaj generalni cilj i orijentacija programa bi se postepeno i hijerarhijski ostvarivali, u zavisnosti od izbornih predmeta i nivoa obrazovanja studenata. S druge strane, cilj programa je da studentima pruži neophodne kompetencije za obavljanje ekonomskih i analitičkih poslova u kompanijama, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i u državnim organima i institucijama, kako u domaćim, tako i u međunarodnim okvirima.

Ishod procesa učenja: Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama iz oblasti ekonomije i biznisa, na temelju savremenih naučnih i stručnih dostignuća, kao i osposobljenost za samostalan stručni rad i  kritičku ocenu postojećih znanja.

Stručni naziv: Završetkom osnovnih akademskih studija - ekonomija stiče se stručni naziv: diplomirani ekonomista.

Uslovi za upis na studijski program: Srednje obrazovanje u četvoro-godišnjem trajanju i položen prijemni ispit u skladu sa Statutom Fakulteta za menadžment.

Lista obaveznih i izbornih predmeta: Četvorogodišnje osnovne akademske studije menadžmenta obuhvataju 28 uspešno položena predmeta (po se-dam na svakoj godini ), od čega je 24 sa liste obaveznih, a četiri sa liste od 10 izbornih predmeta. Na svakoj godini studija, studenti su obavezni da polože po jedan izborni predmet. Studije se završavaju izradom i uspešnom odbranom Diplomskog rada.

Način izvođenja studija i potrebno vreme: Osnovne akademske studije – ekonomija, izvode se putem predavanja, vežbi, kolokvijuma i samostalnih seminarskih radova na odgovarajuće teme. Prevashodni cilj seminarskih radova je osposobljavanje studenata u korišćenju naučno-stručne literature i ovladavanje osnovnim principima kritičkog osvrta na postojeća znanja i praksu i ovladavanje metodologijom pisanja i saopštavanja rezultata i izvođenja zaključaka.
Studije se završavaju izradom i uspešnom odbranom Diplomskog rada, koji predstavlja samostalni istraživački rad studenta u cilju ovladavanja metodologijom istraživanja u dotičnoj oblasti.
Osnovne  akademske studije menadžmenta traju četiri godine i obuhva-taju ukupno najmanje 240 ESPB bodova, po 60 ESPB bodova najmanje na svakoj godini studija.
Broj bodova po predmetima određen je u skladu sa potrebnim vremenom koje student utroši na sve oblike  aktivne nastave, predispitne obaveze i individualno učenje da bi uspešno savladao gradivo na dotičnom predmetu.

PRVA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semetar Br. časova ESPB N.polaganja
1.1 Menadžment 1 4+2 10 u
1.2 Ekonomija 1 3+3 8 p
1.3 Matematika 1 4+4 10 p
1.4 Ekonomika poslovanja 2 3+3 9 p+u
1.5 Informacione tehnologije 2 3+2 8 u
1.6 Poslovni engleski jezik 1 2 2+2 7 p+u
1.7 Izborni predmet 2 3+2 8  
           

Sociologija poslovanja       u

Finansiranje investicija       p
Ukupno:     60  
 
 
DRUGA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
2.1 Upravljanje prirodnim resursima 3 3+2 8 p
2.2 Marketing menadžment 3 3+3 8 u
2.3 Menadžment ljudskih resursa 3 3+2 8 p
2.4 Poslovni engleski jezik 2 3 2+2 7 p+u
2.5 Finansijsko računovodstvo 4 4+3 10 p
2.6 Poslovna statistika 4 4+3 9 p
2.7 Izborni predmet 4 4+2 10  
           
  Poslovno pravo       u
  Upravljanje proizvodnjom       p
Ukupno:     60  
 
 
TREĆA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
3.1 Nacionalna ekonomija 5 4+3 7 u
3.2 Finansijska tržišta i institucije 5 4+3 8 u
3.3 Međunarodna ekonomija 5 3+3 8 u
3.4 Strategijski menadžment 6 4+3 9 p
3.5 Ekonomija spoljne trgovine 6 3+3 10 p
3.6 Poslovni engleski jezik 3 6 4+3 8 p+u
3.7 Izborni predmet 6 3+3 10  
           
  Korporativne finansije       u
  Strategije tržišnog komuniciranja       u
  Upravljanje projektima       p
Ukupno:     60  
 
 
ČETVRTA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
4.1 Uvod u digitalnu ekonomiju 7 3+2 6 u
4.2 Ekonomika tranzicije 7 3+2 6 u
4.3 Poslovni engleski jezik 4 7 4+3 8 p+u
4.4 Operaciona istraživanja 7 3+2 6 p
4.5 Monetarna ekonomija 8 3+3 6 p
4.6 Bankarski menadžment 8 4+3 8 u
4.7 Izborni predmet 8 4+3 7  
           
  Međunarodno bankarstvo       u
  Ekonomika industrije       p
  Međunarodni ekonomski odnosi       u
           
4.8 Diplomski rad 8   13  
Ukupno:     60  
 
Ukupno:     240  

 


Napomena:
Br. časova - predavanja+vežbe
ESPB - Evropski sistem prenosa bodova
Način polaganja: p - pismeni ispit; u - usmeni ispit
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved