Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Korisno Korisni linkovi
 
L I N K O V I
 
Megatrend univerzitet
 
Fakultet za menadzment Zaječar - učenje na daljinu
 
MegatrendER (časopis studenata Megatrend univerziteta)
 
Webmail
 
 
 
D O K U M E N T I
 
Osnovne strukovne studije menadžmenta
 
R. br. Datoteka Opis Datum
1. Dnevnik stručne prakse Dnevnik stručne prakse za školsku 2014/15. godinu 27.02.2015.
2. Obaveštenje - stručna praksa Obaveštenje za studente treće godine strukovnih studija u vezi stručne prakse 27.02.2015.
       
 
Osnovne akademske studije menadžmenta
 
R. br. Datoteka Opis Datum
1. Pravilnik Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani diplomskog rada na osnovnim akademskim studijama (sa prilozima) 23.12.2014.
-
08.07.2015.
2. Logo FMZ Logo Fakulteta za menadžment u jpg formatu 08.07.2015.
3. Odluka o listi predmeta Ovom odlukom se utvrđuje lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama iz kojih se mogu raditi diplomski radovi, za školsku 2014/15. god. 01.10.2014.
-
4. Odluka o listi predmeta OAS 2015/16 Ovom odlukom se utvrđuje lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama iz kojih se mogu raditi diplomski radovi, za školsku 2015/16. god.
30.09.2015.
4. Lista tema završnih radova 2015/16 Objedinjena lista tema završnih radova za školsku 2015/16. godinu.
05.10.2015.
4. Liste tema završnih radova Objedinjena lista tema završnih radova za školsku 2014/15. godinu.

Od školske 2013/14. godine pravo izbora i prijave teme diplomskog rada imaju studenti koji su položili sve ispite na studijskom programu kao i studenti kojima je ostao jedan nepoloženi ispit sa studijskog programa osnovne akademske studije menadžmenta.
01.10.2014.

5.
Materijal za predavanja: Menadžerski informacioni sistemi
Poslovni engleski 1 - Ivana
Poslovni engleski 2 - Sanja
Upravljanje istraživanjem i razvojem
Analiza poslovanja
Računovodstvo
Osnovi industrijskih tehnologija (kolokvijum)
Osnovi industrijskih tehnologija (skripta)
Monetarne i javne finansije
16.04.2015.
13.05.2013.
01.12.2014.
07.11.2013.
28.12.2015.
23.02.2015.
20.03.2015.
25.05.2015.
25.03.2015.
6. Akademski kalendar Akademski kalendar za školsku 2015/16. godinu. 02.11.2015.
       
 
Master akademske studije menadžmenta
 
R. br. Datoteka Opis Datum
1. Pravilnik Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani master rada na master akademskim studijama (sa prilozima) 23.12.2014.
-
08.07.2015.
4. Odluka o listi predmeta MAS 2015/16 Ovom odlukom se utvrđuje lista predmeta na Master akademskim studijama iz kojih se mogu raditi master radovi, za školsku 2015/16. god.
30.09.2015.
2. Liste tema master radova Objedinjena lista tema master radova za školsku 2014/15. godinu. 22.01.2015.
       
 
Doktorske studije menadžmenta prirodnih resursa
 
R. br. Datoteka Opis Datum
1. Pravilnik Pravilnik o postupku pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije 12.12.2014.
-
08.07.2015.
       
 
SSCI
 
R. br. Datoteka Opis Datum
1. Kategorizacija domaćih časopisa Kategorizacija domaćih časopisa KoBSON 10.12.2015.
2. SCI list 2015. SCI lista za 2015. godinu 09.06.2015.
3. SSCI list 2015. SSCI lista za 2015. godinu 09.06.2015.
4. Pravilnik o vrednovanju Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača 22.03.2013.
       
 
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved