Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Plan studija - Master akademske studije ekonomije
Plan studija

Struktura i sadržaj Master akademskih studija – ekonomija, su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporukama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Naziv studijskog programa: Master akademske studije - ekonomija.

Ciljevi studijskog programa: Osposobljavanje studenata za kritičku ocenu i primenu postojećih znanja u praksi, istraživanje i razvoj novih znanja iz oblasti ekonomskih nauka.

Ishod procesa učenja: Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti ekonomije, na temelju savremenih naučnih i stručnih dostignuća, kao i osposobljenost za kritičku ocenu postojećih i razvoj novih znanja, primenom naučno zasnovanih i u praksi dokazanih metodologija i programa istraživanja.

Akademski naziv: Završetkom diplomskih akademskih studija menadžmenta stiče se akademski naziv: master ekonomista (skraćenica: Mast.  ekon.).

Uslovi za upis na studijski program: Uslov za  direktan upis Master akademskih studija Ekonomija jesu završene Osnovne akademske studije ekonomije sa najmanje 240 ESPB. Kandidati sa 240 ESPB u drugim nesrodnim naučnim oblastima imaju obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz Ekonomije i Međunarodne ekonomije. Kandidati koji su završili Osnovne akademske studije iz oblasti Biznis i menadžment i ostvarili 240 ESPB imaju pravo upisa na master studijski program Ekonomija uz polaganje diferencijalnih ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija.

Lista obaveznih i izbornih predmeta: Jednogodišnje master akademske  studije - ekonomija obuhvataju četiri obavezna predmeta teorijsko- metodološkog i naučnostručnog sadržaja i dva izborna predmeta stručnoaplika-tivnog sadržaja i završni - Master rad.

Izborni predmeti se biraju sa liste od šest ponuđenih predmeta.

Master rad predstavlja samostalni naučnoistraživački rad studenta, na temu po sopstvenom izboru shodno sklonostima i interesovanju, a uz saglasnost predmetnog nastavnika-mentora. Predmetni nastavnici i Nastavno-naučno veće rukovode se težnjom da pretežni deo tema master radova bude istraživačko-razvojnog karaktera i uvek, kada je moguće, budu u okviru projekata i studija koje se već realizuju na Fakultetu.

Način izvođenja studija i potrebno vreme: Master akademske studije ekonomije bi se izvodile putem predavanja, vežbi i seminarskih radova. Prevashodni cilj seminarskih radova je osposobljavanje studenata za korišćenje naučno-stručne literature, kritički osvrt na postojeća znanja i praksu, koncipiranje programa i realizacije istraživanja,  pisanje i saopštavanje rezultata istraživanja i izvođenje zaključaka.

Master akademske studije ekonomije traju godinu dana (dva semestra). Njihovim uspešnim završavanjem student stiče najmanje 60 ESPB bodova i to: 45 ESPB bodova uspešnim polaganjem šest ispita i 15 ESPB bodova izradom i uspešnom odbranom Master rada. Izbornim predmetima i master radu pripada 29 ESPB bodova (48,33 %), što je u skladu sa Standardom.

R. Br. Naziv predmeta Nedeljni fond časova ESPB Način
polaganja
Semetar I Semetar II
P V P V
1. Upravljanje ekonomskim i privrednim razvojem 4 3     10 p
2. Inteligentni sistemi i poslovno odlučivanje 3 3     6 p+u
3. Marketing istraživanje 3 4     6 u
4. Ekonomija evropskih integracija     3 3 9 u
5. Izborni predmet 1     4 3 7  
6. Izborni predmet 2     4 3 7  
           
  Međunarodne finansije i bankarstvo       u
  Berzansko poslovanje       u
  Organizaciono ponašanje       u
  Planiranje i analiza troškova       u
  Održivi razvoj i zelena ekonomija       u
  Upravljanje investicionim projektima       p+u
           
7. Master rad     15 u
           
           
Ukupno:     60  

 


Napomena:
Br. časova: P - predavanja; V - vežbe; SIR - studijski istraživački rad
ESPB - Evropski sistem prenosa bodova
Način polaganja: p - pismeni ispit; u - usmeni ispit
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved