Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Plan studija - Doktorskih studija - Menadžmenta prirodnih resursa
Plan studija

iStudijski program Doktorskih studija - Menadžmenta prirodnih resursa ima jasno definisane ciljeve i elemente propisane Standardima za akreditaciju doktorskih studija:
 1. doktorske studije menadžmenta imaju za cilj da osposobljavaju kandidate za samostalan kreativni naučnoistraživački i nastavni rad i razvoj karijere u poslovnom svetu
 2. ishod studija je potpuno ovladavanje metodološkim i teoretskim znanjima neophodnih za vlastiti angažman i doprinos razvoju nauke o menadžmentu prirodnih resursa, koji se ogleda kroz:
  • samostalno rešavanje praktičnih i teorijskih problema;
  • uključivanje u realizaciju međunarodnih naučnih projekata;
  • koncipiranje i realizacija programa istraživanja u cilju razvoja novih metoda i postupaka menadžmenta,  optimizacije poslovnih procesa i razvoja teorije odlučivanja;
  • samostalno kritičko ocenjivanje i vrednovanje postojećih i razvoj novih znanja;
  • poštovanje principa etičkog kodeksa dobre naučne prakse;
  • saopštavanje naučno-istraživačkih rezultata na naučno-stručnim konferen-cijama i u naučnim časopisima; i
  • doprinos razvoju nauke o menadžmentu prirodnih resursa i nauke uopšte.
 3. uspešnom izradom i odbranom doktorske disertacije stiče se akademski naziv: doktor nauka - menadžment i biznis.
 4. na doktorske studije menadžmenta mogu se upisati kandidati koji su:
  • završili diplomske akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama menadžmenta, ekonomije i organizacionih nauka.
  • završili studije VII-1 stepena  menadžmenta, ekonomije i organizacionih nauka po ranije važećim propisima sa opštom prosečnom ocenom najmanje 8, i
  • završili studije u drugim naučnim područjima, ako imaju najmanju prosečnu ocenu  na prethodnim studijama 8 i polože diferencijalne ispite iz predmeta: Ekonomija i Menadžment po programu za osnovne akademske studije.
 5. Studijski program  doktorskih studija obuhvata četiri obavezna predmeta, jedan izborni predmet iz užeg naučnog područja u kojoj se kandidat opredeli da radi doktorsku disertaciju, studijski istraživački rad i kvalifikacioni rad za izbor teme doktorske disertacije, izradu i odbranu doktorske disertacije.

  Struktura studijskog programa u pogledu broja i vrste obaveznih i izbornih predmeta je usklađena sa Standardima za akreditaciju,  savremenim pravcima razvoja nauke o menadžmentu prirodnih resursa i usaglašen sa programima doktorskih studija menadžmenta na vodećim evropskim i svetskim univerzitetima.
 6. od ukupnog fonda časova aktivne nastave na obaveznim i izbornim predmetima 25% se realizuje putem predavanja, a 75%  kroz studijski istraživački rad, konsultacije i mentorski rad u cilju potpunog ovladavanja metodologijama istraživanja, obrade rezultata i pisanja radova. Uspešnim savladavanjem programa studija na odgovarajućem predmetu stiče se odgovarajući broj ESPB bodova, u skladu sa potrebnim vremenom za savladavanje studijskog programa.
 7. neposrednom izboru teme, izradi i uspešnoj odbrani doktorske disertacije pripada ukupno 90 ESPB bodova, od čega 30 bodova studijskom istraživačkom radu i kvalifikacionom radu za izbor teme doktorske disertacije, a 60 ESPB bodova izradi i uspešnoj odbrani doktorske disertacije.
 8. za prijavu teme doktorske disertacije, kandidat treba da ispuni sledeće uslove:
  • spešno položeni svi ispiti iz obaveznih predmeta
  • izveden odgovarajući studijski istraživački rad i urađen kvalifikacioni rad za izbor teme doktorske disertacije koji je pozitivno ocenjen od mentora. Kvalifikacionim radom  kandidat treba da pokaže da apsolutno vlada teorijom i praksom u užoj naučnoj oblasti u kojoj želi da radi doktorsku disertaciju kao i da odgovarajućim obrazloženjem dokaže da predložena tema može biti predmet doktorske disertacije kroz koju će kandidat dati originalan doprinos nauci o menadžmentu prirodnih resursa.
 9. kandidat može da pristupi odbrani doktorske disertacije ako su ispunjeni sledeći uslovi:
  • oloženi svi ispiti
  • ima najmanje dva rada objavljena ili prihvaćena za objavljivanje u naučnim časopisima sa recenzijama sa zvanične liste Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije ili jedan rad u međunarodnom časopisu sa SCI liste, iz okvira teme doktorske disertacije,  i
  • pozitivno ocenjena doktorska disertacija od komisije određene odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta

R. Br. Naziv predmeta Nedeljni fond časova ESPB Način
polaganja
Semetar
I II III IV V VI
P SIR P SIR P SIR P SIR P SIR P SIR
1. Teorija odlučivanja 5 5                     18 u
2. Strategijski menadžment prirodnih resursa 10                       18 u
3. Višekrirterijumska ocena projekata valorizacije prirodnih resursa     5 5                 18 p
4. Robne berze     5 5                 18 p
5. Izborni predmet         5 15        

 

  18 p+u
  Izborni predmeti      
  Upravljanje proizvodnjom u oblasti prirodnih resursa                            
Upravljanje održivom eksploatacijom mineralnih resursa
Upravljanje resursima i održivi razvoj u agraru
6. Studijski istraživački rad i kvalifikacioni rad za izbor teme za izradu doktorske disertacije      

 

      20   20   20 30 p+u
7. Doktorska disertacija                         60 p+u
  Ukupno 15 5 10 10 5 15   20   20   20 180  
  Svega: 20 20 20 20 20 20
           

 


Napomena:
Br. časova: P - predavanja; V - vežbe; SIR - studijski istraživački rad
ESPB - Evropski sistem prenosa bodova
Način polaganja: p - pismeni ispit; u - usmeni ispit
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved