Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Plan studija - Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta
Plan studija

Struktura i sadržaj osnovnih akademskih studija menadžmenta su u skla-du sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporu-kama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Naziv studijskog programa: Osnovne akademske studije - biznis i menadžment

Ciljevi studijskog programa: Osnovni cilj ovog programa je da studente uvede u široki spektar teorijskih i praktičnih principa biznisa i menadžmenta. Studenti će moći da shvate ključne funkcije menadžmenta, a imaće i mogućnosti da primene osnovne menadžerske veštine poput rešavanja problema, timskog rada, komuniciranja, odlučivanja u uslovima neizvesnosti i kriza itd. Studijski program sadrži i bihevioristički pristup, koji posebno naglašava kvalitativne aspekte menadžmenta. Poseban cilj ovog studijskog programa je sticanje znanja iz biheviorističkih i menadžersko ekspertskih disciplina koje daju mogućnost studentima da uz upotrebu savremenih informacionih tehnologija i ekspertskog znanja iskažu razumevanje ekonomskih i društvenih odnosa na relaciji kompanija - okruženje.

Ishod procesa učenja: Savladavanjem studijskog programa osnovnih akademskih studija Biznis i menadžment student stiče opšte sposobnosti za analizu, sintezu i predviđanje mogućih rešenja poslovnih problema sa odgovarajućim posledicama. Ove sposobnosti daju kompetencije diplomiranim menadžerima na studijskom programu Biznisa i menadžmenta da sagledavaju potrebe kompanija kako kroz kratkoročno tako i kroz dugoročno (strategijsko) planiranje razvoja, kao i rešavanje svakodnevnih praktičnih problema i vođenja procesa u realnom vremenu, donošenje odluka različitim metodama odlučivanja u uslovima neizvesnosti kao i vođenje kompleksnih projekata na principima projekt menadžmenta kroz projektovanje, organizovanje i kontrole proizvodnih procesa. Pored prethodno navedenog, student stiče odličnu osnovu za nastavak studija na master akademskim studijama biznisa, menadžmenta ili ekonomije.

Stručni naziv: Završetkom osnovnih akademskih studija – biznis i menadžment, stiče se stručni naziv: diplomirani menadžer

Uslovi za upis na studijski program: Kao uslov za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija predviđeno je prethodno stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i obaveza polaganja prijemnog ispita, koji se sastoji od testa sklonosti ka ekonomiji, biznisu i menadžmentu i testa motivacije.

Lista obaveznih i izbornih predmeta: Četvorogodišnje osnovne akademske studije – biznis i  menadžment obuhvataju 28 uspešno položena predmeta (po sedam na svakoj godini), od čega je 24 sa liste obaveznih, a četiri sa liste od 10 izbornih predmeta. Na svakoj godini studija, studenti su obavezni da polože po jedan izborni predmet. Studije se završavaju izradom i uspešnom odbranom Diplomskog rada.

Način izvođenja studija i potrebno vreme: Osnovne akademske studije biznis i menadžment, izvode se putem predavanja, vežbi, kolokvijuma i samostalnih seminarskih radova na odgovarajuće teme. Prevashodni cilj seminarskih radova je osposobljavanje studenata u korišćenju naučno-stručne literature i ovladavanje osnovnim principima kritičkog osvrta na postojeća znanja i praksu i ovladavanje metodologijom pisanja i saopštavanja rezultata i izvođenja zaključaka.
Studije se završavaju izradom i uspešnom odbranom Diplomskog rada, koji predstavlja samostalni istraživački rad studenta u cilju ovladavanja metodologijom istraživanja u dotičnoj oblasti.
Osnovne  akademske studije menadžmenta traju četiri godine i obuhva-taju ukupno najmanje 240 ESPB bodova, po 60 ESPB bodova najmanje na svakoj godini studija.
Broj bodova po predmetima određen je u skladu sa potrebnim vremenom koje student utroši na sve oblike  aktivne nastave, predispitne obaveze i individualno učenje da bi uspešno savladao gradivo na dotičnom predmetu.

PRVA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semetar Br. časova ESPB N.polaganja
1.1 Menadžment 1 4+2 10 u
1.2 Ekonomija 1 3+3 8 p
1.3 Matematika 1 4+4 10 p
1.4 Ekonomika poslovanja 2 3+3 9 p+u
1.5 Informacione tehnologije 2 3+2 8 u
1.6 Poslovni engleski jezik 1 2 2+2 7 p+u
1.7 Izborni predmet 2 3+2 8  
           

Sociologija poslovanja       u

Finansiranje investicija       p
Ukupno:     60  
 
 
DRUGA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
2.1 Upravljanje prirodnim resursima 3 3+2 8 p
2.2 Marketing menadžment 3 3+3 8 u
2.3 Menadžment ljudskih resursa 3 3+2 8 p
2.4 Poslovni engleski jezik 2 3 2+2 7 p+u
2.5 Finansijsko računovodstvo 4 4+3 10 p
2.6 Poslovna statistika 4 4+3 9 p
2.7 Izborni predmet 4 4+2 10  
           
  Poslovno pravo       u
  Upravljanje proizvodnjom       p
Ukupno:     60  
 
 
TREĆA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
3.1 Analiza poslovanja 5 4+3 10 u
3.2 Menadžment kvaliteta 5 3+2 9 u
3.3 Organizacija i upravljanje preduzećem 5 3+2 7 p
3.4 Održivi razvoj 5 3+2 7 p+u
3.5 Strategijski menadžment 6 4+3 9 p
3.6 Poslovni engleski jezik 3 6 4+3 8 p+u
3.7 Izborni predmet 6 3+3 10  
           
  Ekonomija spoljne trgovine       p
  Osnovi industrijskih tehnologija       u
  Upravljanje projektima       p
Ukupno:     60  
 
 
ČETVRTA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
4.1 Pravo Evropske unije 7 3+2 6 u
4.2 Finansijski menadžment 7 4+4 7 u
4.3 Poslovni engleski jezik 4 7 4+3 8 p+u
4.4 Monetarna ekonomija 8 3+3 6 p
4.5 Poslovni informacioni sistemi 8 3+2 6 u
4.6 Interkulturni menadžment 8 3+2 6 u
4.7 Izborni predmet 8 4+3 8  
           
  Bankarski menadžment       u
  Ponašanje potrošača       u
  Upravljanje istraživanjem i razvojem       u
           
4.8 Diplomski rad 8   13  
Ukupno:     60  
 
Ukupno:     240  

 


Napomena:
Br. časova - predavanja+vežbe
ESPB - Evropski sistem prenosa bodova
Način polaganja: p - pismeni ispit; u - usmeni ispit
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved